Sopimusehdot

Kotisivujen osoite https://kotisivutie.com.

Yleiset velvollisuudet:

 • Nettisivuilla käytettävä kieli on suomi.
 • Palvelua myydään ainostaan Suomen rajojen sisällä.
 • Tilauksesta lähetetään kummallekin sopijaosapuolelle vahvistus sähköpostiin.

Maksuehdot:

 • Tuotteen ja palvelun osalta noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Hinnat on ilmoitettu toimittajan kotisivuilla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.
 • Maksu suoritetaan, kun palvelu on valmis. 30 % palvelun hinnasta maksetaan ennakkona, joka vähennetään loppusummasta.
 • Palvelintilan ja verkko-osoitteen asiakas maksaa itse suoraan palveluntarjoajalle. Domainin verkkotila tilataan Domainmaailmalta, www.domainmaailma.fi .
 • Laskutus tapahtuu UKKO.fi -palvelun kautta.
 • Toimittajalla on oikeus muuttaa sopimuskausittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle www-sivuillaan tai sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneen sopimuskauden maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.
 • Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi toimittaja sulkea palvelun ja asiakkaan sivut toistaiseksi. Tällöin asiakkaan kotisivuilla ilmoitetaan palvelun olevan suljettu. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvauksen siltä ajalta, kun palvelu tai asiakkaan sivut on suljettuna asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Toimittajalle oikeus irtisanoa sopimus, jonka jälkeen sivut voidaan poistaa palvelusta kokonaan.

Vastuu ja vastuurajaus:

 • Toimittaja ei ole vastuussa asiakkaan toimittamasta sisällöstä tai toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli asiakas tarjoaa tai harjoittaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, toimittaja ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, eikä sivuilla annetuista tiedoista tai sovellettavista toimitusehdoista. Toimittaja ei ole vastuussa mistään muustakaan asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista.
 • Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.
 • Toimittaja ei vastaa (tilaamansa) kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.
 • Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittaja pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet viimeistään kahden arkipäivän kuluessa.

Sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen purku:

 • Toimittajalla on oikeus muuttaa palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa sopimus myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön.
 • Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, toimittajalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa toimittajalle. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus silloin, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä asiakas ole asettanut toimittajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.
 • Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muuten oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen myös jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa